PretraživanjeRe.Cen.T. zona

16.11.2012. u 11:18

Održan ciklus besplatnih edukacija za pripremu i provedbu EU projekata

Tijekom mjeseca listopada te studenog 2012. godine Istarska razvojna agencija (IDA) je bila uključena u provedbu obrazovnih aktivnosti u okviru Potprograma V.- "Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije". Navedeni program dio je Programa pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije za 2012. godinu, kojeg financira Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Ukupno je educirano 13 djelatnika IDA-e te 60-tak djelatnika istarskih gradova, općina, ostalih razvojnih agencija te upravnih odjela u Istarskoj županiji.

Cilj provedenih edukacija bio je ojačati ljudske potencijale IDA-e kao ovlaštenog regionalnog koordinatora za provedbu razvojnih programa u Istarskoj županiji te predstavnike JLRS-a za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije te pripremu i provedbu razvojnih projekata koji će biti financirani putem EU fondova u budućnosti.

Odabrane teme seminara bile su ciljane potrebama polaznika za nadogradnjom znanja u području pripreme i provedbe EU projekata: uvod u strukturne fondove i kohezijski fond, mogućnosti financiranja strateških lokalnih razvojnih projekata, javna nabava u EU projektima,financijsko upravljanje strateškim projektima, analiza troškova i koristi za investicijske projekte, priprema projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova EU te upravljanje projektnim ciklusom.

Učinak provedenih edukacija bit će vidljiv dugoročno na teritoriju Istarske županije kroz ojačane ljudske potencijale koji će kreirati i provoditi buduće razvojne projekte uz financijsku podršku EU fondova.